Privacystatement

Wanneer u onze diensten afneemt zullen wij, net als de meeste bedrijven, diverse persoonsgegevens van u vragen en verzamelen. Deze gegevens gebruiken wij om u goed van dienst te kunnen zijn. U wilt natuurlijk wel dat uw gegevens in goede handen zijn. Hierom kunt u op deze pagina lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij dit doen, waarom wij soms gegevens met andere partijen delen, en wat wij eraan doen om uw gegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Susteen?

Susteen verwerkt persoonsgegevens. Vaak hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig om u snel en goed van dienst te kunnen zijn. Zo gebruiken wij uw telefoonnummer of e-mailadres om een adviesafspraak met u in te plannen. Ook uw adres hebben wij natuurlijk altijd nodig, zodat de adviseur uw woning kan komen inmeten en zodat wij u over uw woning kunnen adviseren. Afhankelijk van de diensten en/of producten die u van ons afneemt verwerken wij hierom (een deel van) de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Soms worden ook andere persoonsgegevens verwerkt. Het betreft dan gegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of door gegevens telefonisch of per mail door te geven.

 

Verwerkt Susteen nog meer gegevens?

Naast persoonsgegevens verwerken wij, afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, ook diverse gegevens over uw woning. Bij deze woninggegevens kunt u denken aan algemene gegevens over de woning (bouwjaar, gbo, type woning), informatie over uw huidige energieverbruik (verbruiksgegevens, dag- en nachttemperatuur thermostaat, mate warm tapwatergebruik) en informatie over de energetische staat van de woning (huidige isolatiestaat, toegepaste installaties).

Wij verwerken geen zogenaamde bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (dit zijn gegevens als bijvoorbeeld politieke voorkeur, godsdienst, en gezondheid).

 

Hoe verzamelt Susteen persoonsgegevens?

Veel van uw persoonsgegevens levert u zelf aan bij uw inschrijving per telefoon of mail. Denk hier bijvoorbeeld bij aan naam, adres en telefoonnummer. Wanneer dit nodig is om de door u aangeschafte dienst uit te voeren kunnen onze medewerkers u vragen om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan per mail, telefoon of tijdens het woningbezoek gebeuren. Tijdens het woningbezoek worden tevens woninggegevens opgenomen door de adviseur.

Sommige van de persoonsgegevens die wij verwerken worden online (op onze website) verzameld. Soms levert u deze gegevens zelf actief aan, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult. Daarnaast maken wij gebruik van cookies.

Op onze website gebruiken wij functionele, analytische en tracking cookies. Wilt u meer weten over wat cookies zijn, waar ze toe dienen, en welke cookies Susteen gebruikt? Kijk dan op onze cookies pagina.

 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Susteen verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens van u nodig om:

 • u onze diensten en/of producten snel en conform overeenkomst te kunnen leveren;
 • telefonisch of per mail contact met u op te nemen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Bijvoorbeeld om een afspraak met u in te plannen, of om melding te maken van een verzette afspraak;
 • u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een persoonlijk online adviesdossier bij te houden;
 • uw betaling voor onze diensten en/of producten te verwerken;
 • voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om onze periodieke nieuwsbrief aan u te versturen.

 

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Susteen kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen. Dit doen wij wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De derden met wie wij gegevens delen zijn:

Projectpartners
Indien u via een actie of campagne bij Susteen terecht bent gekomen kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met onze projectpartners. Afhankelijk van de actie waaraan u meedoet zijn dit bijvoorbeeld uw gemeente, een lokaal energieloket of uw hypotheekverstrekker. Uiteraard delen wij met deze partners niet meer persoonsgegevens dan nodig om een goede voortgang en evaluatie van gezamenlijke projecten en acties te waarborgen.

Uitvoerende partners
Susteen sluit met alle derden met wie wij persoonsgegevens delen een bewerkersovereenkomst af om een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Susteen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Organisaties die subsidie en financiële bijdragen verstrekken
Als wij van u opdracht krijgen u te helpen bij het aanvragen van subsidie of een financiële bijdrage bij een subsidieverstrekker, delen wij uw informatie met de subsidieverstrekker zoals bijvoorbeeld RVO of uw gemeente.
 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Susteen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de AVG. Dit betekent onder andere dat u ons vooraf toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens en dat wij enkel die gegevens gebruiken die wij nodig hebben om onze overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren. In sommige gevallen hebben wij extra gegevens nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In alle gevallen dient Susteen een gerechtvaardigd bedrijfsbelang te hebben om uw gegevens te verwerken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Susteen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, – correctie, – verwijdering, – gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@susteen.nl. Ook als u bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens wilt maken kunt u dit mailadres gebruiken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Afsluitend

Wanneer u ons persoonsgegevens aanlevert, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, of wanneer u ons actief toestemming geeft voor de verzameling van persoonsgegevens, is Susteen verantwoordelijk voor een correcte bewaring en verwerking van deze gegevens.

Susteen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op met onze klantenservice of mail naar info@susteen.nl.